Politika jakosti


Pro úspěšné udržování a zlepšování systému jakosti je stanovena následující politika jakosti:

  1. Pro své zákazníky realizujeme komplexní dodávky systémů kontroly a řízení technologických procesů s důrazem na plně automatické řízení zabezpečující dodržování technologické kázně při výrobě a minimalizaci energetické spotřeby. Detailní diagnostika poruchových stavů, s přesným určením času a místa vzniku, zajistí zákazníkovi minimalizaci prostojů. Takovéto řešení ve spojení se záruční i pozáruční servisní činností pomáhá vytvářet vzájemnou důvěru a respekt mezi zákazníkem a naší společností.
  2. Nezávislost na konkrétním dodavateli technických zařízení nám umožňuje navrhnout pro zákazníka spolehlivé, moderní a otevřené (do budoucna jednoduše rozšiřitelné) technické řešení, ideálně vhodné pro řízení dané technologie s důrazem na respektování zvyklostí zákazníka a s ohledem na minimalizaci celkových provozních nákladů. Pro zajištění řešení na nejnovější technologické úrovni neustále sledujeme technickou a kvalitativní úroveň výrobků a zařízení našich dodavatelů a jejich technologický vývoj prezentovaný na školeních, konferencích a seminářích. Naše dodavatele rovněž pravidelně hodnotíme z hlediska obchodních podmínek, jakosti dodávek, plnění termínů, úrovně jednání a systému jakosti.
  3. Největším bohatstvím společnosti jsou lidé. Pracovní místa v naší společnosti obsazujeme lidmi s odpovídajícím druhem a stupněm vzdělání. Zájmem vedení společnosti je zajistit našim pracovníkům dlouhodobý růst kvalifikace plánovaným vzdělávacím programem. Naši pracovníci pracují v ergonomickém prostředí s důrazem na podmínky ochrany zdraví zaměstnanců. Svou práci vykonávají na zařízeních s nejvyšší technologickou úrovní a s využitím nejmodernějších vývojových prostředků.
  4. Pro vybudování a fungování systému jakosti je vedením společnosti jmenován představitel managementu, který se stará o řádnou funkčnost systému jakosti. Tento pracovník je aktivním nositelem pozornosti k potřebám zákazníka a povinnostem, týkajících se předmětu naší činnosti a našich produktů.